Finanse współczesne. Wybrane problemy

Autor:

32,00  z VAT

Książka dostępna również w wersji elektronicznej:

Opis

W Katedrze Finansów i Systemów Finansowych na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej, gdzie powstała ta praca, są prowadzone badania zjawisk zachodzących w sektorze finansów, znajdujące przełożenie na treść wykładów dla studentów.
Znajomość nie tylko podstaw finansów, ale również nowych tendencji w tej dziedzinie jest potrzebna specjalistom w zakresie zarządzania. Bez opanowania problematyki finansowej menedżer nie sprosta wyzwaniom, jakie napotyka.
W opracowaniu najwięcej miejsca poświęcono sześciu zagadnieniom. Pierwszym jest poszerzenie pomiaru inflacji o zjawisko wzrostu cen aktywów. W analizach inflacji dominuje obserwacja cen towarów, chociaż dla oceny ogólnej sytuacji bieżącej i perspektyw na przyszłość istotne są również ceny zasobów, a wśród nich instrumentów finansowych i nieruchomości. Omówiono m.in. związki między dynamiką cen zasobów a wzrostem produkcji.
Po drugie, zajęto się zgodnością płatności dopływających i odpływających z systemu ekonomicznego. Ogólnym kryterium oceny była jego zdolność wykonywania w długim okresie wytyczonych sobie funkcji. Rozpatrywano systemy dowolnego rodzaju: przedsiębiorstwa, instytucje publiczne i organizacje nonprofit. Podstawą dla tych rozważań było jedno z głównych, sporządzanych cyklicznie, sprawozdań finansowych – rachunek przepływów pieniężnych, znany często pod angielską nazwą cash flow.
Po trzecie, przedstawiono problem skuteczności polityki pieniężnej i fiskalnej jako narzędzi oddziaływania na bieżącą koniunkturę, ponieważ powracające w gospodarce światowej zakłócenia procesów wzrostu stanowią problem ekonomiczny, a i równocześnie polityczny i społeczny. To z kolei przydaje znaczenia skuteczności polityki makroekonomicznej.
Jako zagadnienie czwarte omówiono często dyskutowaną kwestię finansyzacji gospodarki. Problem sprowadza się do pytania: czy rozmiary sektora finansowego, odnoszone do rozmiarów gospodarki en bloc, są nadmierne. Kolejnym omówionym zagadnieniem jest obecność państwa w kształtowaniu zjawisk na rynku finansowym. Powinna być ona silna, nie przekraczając jednak określonych granic.
Szóstym tematem głównym jest funkcjonowanie europejskiej unii monetarnej. Przedstawiono ten temat, odwołując się do istniejących teorii unii walutowych i problematyki międzynarodowego systemu walutowego. Dużo miejsca poświęcono kryteriom konwergencji, stanowiącym fundament integracji monetarnej.
W przypadku wszystkich poruszonych tematów prezentacja teorii została uzupełniona o materiał statystyczny, najczęściej przetworzony. Ilustruje on zjawiska zachodzące w Polsce, w strefie euro i na świecie.

Wydanie: 1, 2021
Format: B5
Stron: 138
ISBN 978-83-8156-162-4 (druk)
ISBN 978-83-8156-167-9 (online)

 

Może spodoba się również…