Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Sprzedawcą i właścicielem Sklepu Internetowego jest Politechnika Warszawska z siedzibą w Warszawie 00-661, adres: Pl. Politechniki 1, posiadający osobowość prawną na podstawie art. 12 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zmian.), NIP: 525-000-58-34, REGON: 000001554. Adres do korespondencji (komunikacji pomiędzy Klientem a Sprzedającym):
– telefonicznie; numer telefonu: 22 234 75 03 (w dni robocze od godz. 8.00 do godz. 15.00)
– mailowo; adres poczty elektronicznej: oficyna@pw.edu.pl (w dni robocze od godz. 8.00 do godz. 16.00)
– listownie: Politechnika Warszawska Oficyna Wydawnicza, ul. Polna 50, pok. 302, 00-644 Warszawa

§ 1. DEFINICJE

1) czas  Realizacji  Zamówienia– czas,  w  którym  zamówienie  jest  kompletowane, a  następnie  wydane przewoźnikowi  w  celu  dostarczenia  Towaru  na  wskazany  przez  Klienta adres; Czas  Realizacji Zamówienia nie  obejmuje  czasu  dostawy (czasu  między  wydaniem  Towaru  przez  Sprzedawcę przewoźnikowi a jego wydaniem Klientowi);
2) dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy);
3) klient – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz na rzecz, którego świadczone są usługi drogą elektroniczną;
4) konsument  – osoba  fizyczna  dokonująca z  przedsiębiorcą  czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
5) konto usługa  świadczona  drogą  elektroniczną; dedykowany  Klientowi, modyfikowalny element Sklepu Internetowego, tworzony po dokonaniu przez Klienta Rejestracji;
6) koszyk usługa  świadczona drogą  elektroniczną; formularz  stanowiący  integralną część systemu zakupowego Sklepu, w  której  Klient  zatwierdza przedmiot i warunki Zamówienia tj. rodzaj i ilość Towarów, dane do dostawy lub wystawienia faktury, sposób płatności;
7) newsletter – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą której Sklep Internetowy informuje  Klientów  o  nowych  materiałach  i  wydarzeniach  pojawiających  się w  ramach działalności Sklepu  Internetowego, poprzez  cykliczne  przesyłanie  wybranych  i zredagowanych treści  w  postaci listu elektronicznego;
8) regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;
9) rejestracja usługa świadczona drogą elektroniczną; procedura dokonywana przez Klienta w sposób wskazany  w  Regulaminie  w  celu założenia  Konta  oraz  ewentualnego zrealizowania  Zamówienia i korzystania z określonych funkcji Sklepu Internetowego;
10) sklep  internetowy (sklep)  serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.pw.edu.pl  z wykorzystaniem, którego Klient może w szczególności złożyć Zamówienie na dostępne Towary;
11) towar – produkt wskazany w Sklepie Internetowym, mogący stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży istotne  właściwości  każdego  Towaru  udostępniane  są  na  przypisanej  mu  podstronie  Sklepu; obraz Towaru  przedstawiony  na  stronach  Sklepu  Internetowego  jest  wizualizacją jego  rzeczywistego wyglądu i ma charakter jedynie informacyjny;
12) umowa  sprzedaży – umowa  sprzedaży  Towaru  w  rozumieniu ustawy  z  dnia  23 kwietnia  1964  r. – Kodeks cywilny,  zawarta  według  postanowień niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu;
13) zamówienie oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, ze wskazaniem istotnych jej warunków, dokonywane przy wykorzystaniu Koszyka.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Niniejszy  Regulamin  określa  zasady  korzystania  ze Sklepu  Internetowego,
w  szczególności warunki zakładania Konta, składania Zamówienia i jego  modyfikowania, dokonywania płatności oraz inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.
2.  Za  pośrednictwem  Sklepu  Internetowego  prowadzona  jest  sprzedaż  detaliczna  Towarów,  w szczególności odzieży i dodatków, przez Internet. Sklep Internetowy dostarcza również bezpłatne usługi  świadczone  drogą  elektroniczną  w  formie  udostępniania  funkcjonalności Sklepu, w  tym prowadzenie Konta Klienta, interaktywnego  formularza składania Zamówienia i zapisywania się na Newsletter oraz samo świadczenie usługi Newslettera.
3.  Jeżeli usługa świadczona drogą elektroniczną składa się z interaktywnego formularza, Sprzedawca wyraźnie oznacza pola, których uzupełnienie jest konieczne dla korzystania z danej usługi przez Klienta.
4.   Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawarciem umowy na stronie Sklepu Internetowego, a  także – na  żądanie  Klienta – w  taki sposób, który umożliwia
pozyskanie  przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.
5.  Warunkiem  korzystania ze Sklepu  Internetowego  jest  zapoznanie  się  z  Regulaminem i  jego akceptacja.
6.  Informacje  zawarte  w  Sklepie Internetowym nie są ofertą w rozumieniu ustawy  z  dnia  23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy.
7.  W celu korzystania ze Sklepu Internetowego i realizacji Zamówienia, muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Internet Explorer, Chrome, FireFox, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript, aktywne konto poczty elektronicznej (email).
8.  Klienta obowiązuje zakaz:
a) dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym
naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
b) działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności
z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami;
c) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Klientów.
9.  Sprzedawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego oraz treści cyfrowych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia, w szczególności danych przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione, w tym poprzez szyfrowanie SSL, hasła dostępu czy programy antywirusowe i przeciwko niechcianemu oprogramowaniu. Jednocześnie Sprzedawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem programów antywirusowych lub chroniących identyfikację użytkownika w sieci Internet.
10.  Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

§ 3. REJESTRACJA

1. Klient  ma  możliwość  utworzenia  indywidualnego  Konta  dla  usprawnienia  procesu  składania Zamówienia, w  tym  zapisania danych  zamawiającego,  adresu  dostawy, wglądu  do  historii zakupów i dodawania Towarów do listy obserwowanych produktów. W tym celu Klient dokonuje procedury Rejestracji.
2.  Użytkownik  zyskuje  status  zarejestrowanego  Klienta  w  następstwie  wykonania niezbędnych czynności  rejestracyjnych  w  Sklepie  Internetowym  według  interaktywnego formularza  (w szczególności podania swoich prawdziwych danych), stosując się do szczegółowych komunikatów wyświetlanych w  formularzu  podczas  jego  uzupełniania, a  następnie  aktywując  przycisk „Zarejestruj się”.
3.  Klient  może  również  założyć  Konto  w  trakcie  procedury  składania  Zamówienia  poprzez uaktywnienie przycisku „Stworzyć konto?”. W takim trybie Rejestracji, Klient ustanawia tylko hasło w interaktywnym formularzu.
4.  Z chwilą potwierdzenia dokonania Rejestracji przez Klienta za pomocą  linka wysłanego na jego adres  e-mail, zostaje  zawarta  umowa  o  świadczenie  usługi  drogą  elektroniczną prowadzenia Konta  ze  Sprzedawcą na  czas  nieokreślony. Klient  może  wypowiedzieć umowę  prowadzenia Konta  w  każdym  czasie, poprzez  wysłanie  takiego  oświadczenia  do Sprzedawcy. Konto wraz  z zapisanymi danymi zostanie usunięte niezwłocznie.
5.  W procesie Rejestracji Klient podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Klient ma  obowiązek  chronić  hasło  i nie  może  udostępniać  hasła  osobom trzecim. Konto  jest niezbywalne.
6.  Konto  zawiera  informacje  podane  przez  Klienta  podczas  Rejestracji.  Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych i ich przetwarzania, podane są w § 9. Klient zobowiązany jest do aktualizacji danych Konta.

§ 4. ZAMÓWIENIE

1. Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Sklepu, 24 godziny na dobę,  7  dni  w  tygodniu  przez  cały  rok,  z  zastrzeżeniem,  że  ich  realizacja odbywa  się  w  Dni Robocze od godz. 8.00 do godz. 15.00.
2.  Składać Zamówienia mogą Klienci, którzy:
a)  mają status zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego;
b)  nie mają statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego.
3. Klient nieposiadający  zarejestrowanego  Konta, dokonuje Zamówienia z pominięciem  procedury Rejestracji lub logowania.
4. Klient  sporządza  Zamówienie  poprzez  wirtualne  dodawanie  Towarów  do  Koszyka. Skuteczne dodanie powoduje, iż w zakładce Koszyka zmienia się wskaźnik Towarów na liście Zamówienia, którą  można  dowolnie  modyfikować.  Po  potwierdzeniu  wyboru  Towarów, Klient wskazuje  w formularzu Zamówienia formę i cenę przesyłki, sposób  zapłaty za Zamówienie, wskazuje swoje dane oraz adres do przesyłki. Po skompletowaniu Zamówienia, Klient zatwierdza je oraz przesyła do Sprzedawcy poprzez uaktywnienie przycisku „Kupuję i płacę”.
5.  W  przypadku  posiadania  kodu  rabatowego, Klient powinien  wpisać  ten  kod  przed złożeniem Zamówienia  w  przeznaczonym  do  tego  celu  polu  formularza  Zamówienia. Wpisanie  kodu i uaktywnienie przycisku „Zastosuj kupon” spowoduje automatyczne przeliczenie kosztów Zamówienia. Szczegóły promocji wskazane są w dedykowanym im odrębnym regulaminom.
6.  Każdorazowo, przed  wysłaniem  Zamówienia  do  Sprzedawcy,  Klientowi  wskazywane  jest podsumowanie  Zamówienia  w  celu  jego  potwierdzenia  tj. główne  cechy  świadczenia i  łączna cena Zamówienia.
7.  W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „Kupuję i płacę” istnieje  możliwość  wykrywania  i  korygowania  błędów  przez  Klienta  w  Zamówieniu  i jego modyfikacji,  poprzez  system  sprzedażowy  Sklepu  Internetowego. Klient  ma  możliwość  również korygowania danych w ustawieniach swego Konta.
8.  Po  uaktywnieniu przycisku „Kupuję i płacę”, Klient  może  zmienić  Zamówienie, w  szczególności  skorygować  błędy  we wprowadzonych  danych,  do  chwili  nadania  przesyłki z Towarem  poprzez  bezpośredni, niezwłoczny (telefoniczny lub za pomocą poczty e-mail) kontakt ze Sprzedawcą.
9.  Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli zawarcia  Umowy  Sprzedaży  Towaru.  Zawarcie  Umowy  Sprzedaży  następuje  w  momencie przesłania  na  podany  w  Zamówieniu  adres  e-mail  potwierdzenia  przyjęcia  Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
10. Zamówienie  jest  skuteczne,  jeżeli  Klient  poprawnie  uzupełni  formularz  Zamówienia  oraz poprawnie poda dane kontaktowe, w tym prawidłowy adres, na który Towar ma być przesłany. Sprzedawca  skontaktuje  się  z  Klientem,  gdy  dane  te  nie  są  kompletne.  Jeżeli  co  najmniej dwukrotny  kontakt  z  Klientem  nie  jest  możliwy,  uznaje  się,  że  świadczenie  jest  niemożliwe,  a Sprzedawca może anulować Zamówienie lub odstąpić od umowy.
11. Utrwalanie,  zabezpieczanie  i  udostępnianie  treści  zawieranej  Umowy  następuje  za pośrednictwem  systemu  sprzedażowego  Sklepu (treść  w  każdym  momencie  dostępna  jest  na Koncie  Klienta)  oraz  dołączana jest  do  wysyłanego  Towaru.  Klientowi,  który  złożył  Zamówienie zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający zawarcie Umowy.
12. Czas  realizacji  zamówienia  Towaru  wynosi od 2 do 7  Dni  Roboczych.  Realizacja  Zamówienia rozpoczyna się po:
a)  przelew bankowy – po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę,
b)  pozostałe – po potwierdzeniu otrzymanym przez Sprzedawcę od operatora płatności.
13. Po ww. czasie Realizacji Zamówienia, Towar wydawany jest przewoźnikowi.

§ 5. CENY I OGRANICZENIA PŁATNOŚCI

1. Ceny  podane  na  stronach  Sklepu  Internetowego  są  cenami  brutto  (zawierają  wszystkie cła  i podatki, w  tym  VAT), wyrażone  są  w  złotych  polskich i nie zawierają kosztów przesyłki. Łączna cena  Zamówienia  obliczana  jest  według  wyborów  dokonanych  przez  Klienta w  formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami tam wskazanymi.
2.  Cena  wiążąca  wskazywana  jest  w  podsumowaniu  Zamówienia  w  momencie jego  wysłania do Sprzedawcy.
3. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności (formy płatności ograniczone są do):
a)  przelew  na  rachunek  bankowy  Sprzedawcy (dane  podawane  są  w  potwierdzeniu  przyjęcia Zamówienia);
b)  przelew  bankowy  poprzez  zewnętrzny  system  płatności  PayU,  obsługiwany  przez  firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu;
c) płatność kartą przy odbiorze.
4. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest dokument sprzedaży lub  faktura  VAT,  na  żądanie Klienta.  Dokument  sprzedaży  stanowi  potwierdzenie  istotnych elementów złożonego zamówienia.
5.  Ceny podane w  Sklepie Internetowym mogą ulec zmianie (np. w  ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży Towarów). Warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Klienta, który złożył ofertę w sposób wskazany w § 4.Regulaminu,przed dokonaniem zmiany cenowej.

§ 6. WYSYŁKA

1.  Sklep realizuje Zamówienia na terytorium Polski.
2.  Przesyłki  dostarczane  są w  sposób  wybrany  przez  Klienta,  z  zastrzeżeniem,  iż  dostarczanie Towaru ograniczone jest do form wskazanych przez Sprzedawcę w formularzu Zamówienia oraz w zakładce „Formy przesyłki”.
3. Koszt  wysyłki  Towaru  uiszcza  Klient.  Koszt  ten  obliczany  jest  na  podstawie  cen  dostawy wskazanych w formularzu Zamówienia, opcji dostawy wybranej przez Klienta oraz zależny jest od wyboru kraju  dostawy,  również  dokonywanego przez  Klienta w  formularzu  Zamówienia.  Po dokonaniu tych  wyborów  przez  Klienta,  koszt  dostawy doliczany  jest  do  kwoty  Zamówienia  w podsumowaniu. Koszty dostawy  wyrażone  są  w  złotych  polskich  i  uwzględniają  podatek  od towarów i usług (VAT).
4.  Jeżeli Klient wybrał w formularzu Zamówienia opcję „Odbiór osobisty”, odbiór towaru jest realizowany bezpłatna. Odbiór osobisty możliwy jest na recepcji w budynku Oficyny Wydawniczej, ul. Polna 50 00-644 Warszawa. 
5.  W  każdym  wypadku, warunkiem  nadania  Towaru  jest  uiszczenie kwoty wartości Zamówienia.
6.  Towar nadawany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sprzedawca skontaktuje się z  Klientem  niezwłocznie,  jeżeli  źle  wypełniony  formularz  uniemożliwia skuteczne  doręczenie Zamówienia.
7.  Czas  dostarczenia  Zamówienia  na  terenie  Rzeczpospolitej  Polski  trwa  do 2 (dwóch) dni roboczych,  liczonych  od  momentu  skompletowania  i  nadania  Zamówienia  przez  Sprzedawcę.
8.  Jeżeli  przed wydaniem  przesyłki okaże  się, że  doznała  ona  ubytku  lub  uszkodzenia, przewoźnik ma  obowiązek  ustalić  niezwłocznie  protokolarnie  stan  przesyłki  oraz  okoliczności  powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta z chwilą jej mu wydania.

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.  Konsument,  który zawarł  umowę  na  odległość,  może  od  niej  odstąpić  bez  podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia rzeczy przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią w posiadanie. Jeżeli konsument złożył oświadczenie  o  odstąpieniu  od  umowy  zanim  Sprzedawca  przyjął  jego  ofertę,  oferta  przestaje wiązać.
2.   Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może  skorzystać  ze  wzoru  oświadczenia  o  odstąpieniu  od  umowy,  stanowiącego  załącznik  do niniejszego  Regulaminu oraz  wysyłanego  Klientowi  na  jego  adres  e-mail. Skorzystanie  przez Klienta z tego wzoru nie jest dla niego obowiązkowe.
3.   W  przypadku  odstąpienia  od  Umowy,  Sprzedawca  zwraca  Konsumentowi  wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego  przez  Konsumenta  sposobu  dostarczenia  innego  niż najtańszy  zwykły  sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy.
4.   Konsument  ma  obowiązek  zwrócić  Towar  Sprzedawcy  niezwłocznie,  jednak  nie  później niż  14 (czternaście)  dni  od  dnia,  w  którym  odstąpił  od  umowy.  Do  zachowania  terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
5.  Konsument  ponosi  odpowiedzialność  za  zmniejszenie wartości  Towaru  będące  wynikiem korzystania  z  niej  w  sposób  wykraczający  poza  konieczny  do  stwierdzenia  charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
6.  Prawo  odstąpienia  od  umowy,  nie  przysługuje  Konsumentowi  w  odniesieniu  do  umów  m.in.o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,  wyprodukowana  według  specyfikacji  konsumenta  lub  służąca  zaspokojeniu jego  zindywidualizowanych  potrzeb,  w  której  przedmiotem  świadczenia  jest  rzecz  ulegająca szybkiemu  zepsuciu  lub  mająca  krótki  termin  przydatności  do  użycia,  w  której  przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,  jeżeli  spełnianie  świadczenia  rozpoczęło  się za  wyraźną  zgodą  konsumenta  przed upływem  terminu  do  odstąpienia  od  umowy  i  po  poinformowaniu  go  przez  przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
7.  Bezpośrednie koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument.
8.  Uprawnienie  do  odstąpienia  od  Umowy  zawartej  na  odległość  nie  przysługuje Klientom nie będącym Konsumentami.

§ 8. REKLAMACJA

1.  Sprzedawca  ma  obowiązek  dostarczenia  Klientowi  Towarów  bez  wad.  Sprzedawca  jest odpowiedzialny  względem  Konsumenta,  jeżeli  Towar  ma  wadę  fizyczną  lub  prawną (rękojmia). Konsumentowi przysługuje rękojmia w postaci usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy.
2.  Reklamacja  przysługuje  tylko  Konsumentom.  Strony, Klient  niebędący  Konsumentem  oraz Sprzedawca, wyłączają między sobą rękojmię za wady.
3.  Reklamacje należy składać na adres pocztowy lub e-mail wskazany w Kontakcie. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany Towar winien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym.
4.  Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta.
5.  W zależności od sposobu złożenia reklamacji przez Klienta, o rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedawca  powiadomi Klienta listem  wysłanym  na  adres  podany  w  reklamacji  albo  pocztą elektroniczną.
6.  Procedura  reklamacyjna  dotyczy  odpowiednio  usług  świadczonych  drogą  elektroniczną  przez Sprzedawcę.
7.  Klient będący  Konsumentem,  który  chce  uzyskać  pomoc  przy  reklamacji,  może  zwrócić  się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

§ 9. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.  Dane  osobowe  przekazywane  przez  Klienta  przetwarzane  są  przez  Sprzedawcę,  który  jest Administratorem Danych Osobowych (ADO) w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 2135 z późn. zm.).
2.  Cele i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych danych, w  szczególności  przesłanych  za  pomocą  odpowiednich  formularzy.  Przetwarzanie  danych osobowych Klientów może dotyczyć adresu poczty elektronicznej, adresu zamieszkania, imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu IP komputera.
3.  Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a)  realizacji przepisów prawa,
b)  utworzenia  Konta, realizacji Zamówienia, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną,
rozpatrywania składanych reklamacji oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie,
c)  działań promocyjnych i handlowych Sprzedawcy.
4.  Przetwarzanie  danych  osobowych  Klienta  w  celach marketingowych wymaga wyrażenia przez niego odrębnej zgody.
5.  Podanie  danych  osobowych  i  wyrażenie  zgody  na  ich  przetwarzanie  jest  dobrowolne, ale  brak zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  oznaczonych,  jako  obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację umów przez Sprzedawcę (z zastrzeżeniem ust. 4).
6.  Zgody te mogą być w każdej chwili cofnięte, poprzez wysłanie takiego żądania na adres poczty elektronicznej lub miejscowy Sprzedawcy podany w Regulaminie.
7.  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. a, jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. b i c, jest to umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych  w  razie, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych oraz zgoda Klienta. Dane  udostępniane są jedynie w  celu realizacji Zamówienia i umów o świadczenie usług drogą elektroniczną  (przewoźnikowi i  firmie  świadczącej  usługi  księgowe dla  Sprzedawcy).
Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być także udostępnione:
a)  odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
b)  innym osobom i podmiotom –w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
9.  Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszego Regulaminu, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Klienta, którego dane dotyczą.
10.  Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
a)  dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz poprawiania danych poprzez zgłoszenie takiego żądania Sprzedawcy,
b)  żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
c)  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  ich  danych  osobowych – w  przypadkach  przewidzianych przepisami prawa –oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
11. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 2135, z późn. zm.), ustawie z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. z 2013 r. , poz. 1422 z poźn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.4.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych,  jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
12.  Sprzedawca  stosuje  środki  techniczne  i  organizacyjne  zapewniające  ochronę  przetwarzanych danych  osobowych  odpowiednią  do  zagrożeń  oraz  kategorii  danych  objętych  ochroną,  a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez  osobę  nieuprawnioną,  przetwarzaniem  z  naruszeniem  ustawy  oraz  zmianą,  utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
13.  W  przypadku  uzyskania  przez  Sprzedawcę  wiadomości  o  korzystaniu  przez  Klienta  z  usługi świadczonej  drogą  elektroniczną  niezgodnie  z  Regulaminem  lub z  obowiązującymi  przepisami (niedozwolone  korzystanie),  Sprzedawca  może  przetwarzać  dane  osobowe  Klienta  w  zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.
14.  Serwis  internetowy  może  przechowywać  zapytania  http  w  związku,  z  czym  w  plikach  logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Klienta –identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w serwisie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika, jeżeli Klienta wszedł przez linka, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
15.  Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania serwisem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym.
16.  Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Serwisie  i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Klientów.

§ 10. ZMIANA REGULAMINU

1.  Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych lub technicznych.
2.  Klienci posiadający Konto zostaną  poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 14 (czternaście) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu, zaś innym użytkownikom – w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej przez 14 (czternaście) dni przed wejściem jego w życie.
3.  W tym czasie, Klient ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu.
4.  W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Klient ma możliwość usunięcia Konta w każdym czasie.
5.  Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

§ 11. NEWSLETTER

1.  Usługa  subskrypcji Newslettera świadczona jest przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.
2.  W celu zasubskrybowania Newslettera, Klient wykonuje następujące czynności: zamawia usługę poprzez interaktywny formularz dostępny na stronie www.sklep.pw.edu.pl oraz podanie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail),  uaktywnia przycisk  „Zapisz się”, a  następnie aktywuje usługę za pośrednictwem linka znajdującego się w wiadomości e-mail wysłanej na adres podany przez Klienta.
3.  Z chwilą aktywowania subskrypcji, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newsletter na czas nieoznaczony.
4.  Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera  następuje poprzez aktywowanie odpowiedniego linka zamieszczonego w stopce każdego listu elektronicznego przesyłanego w ramach usługi Newslettera.
5.  Usługodawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego poprzez stosowanie środków technicznych w stopniu odpowiadającym zagrożeniom bezpieczeństwa usługi Newslettera. Więcej o tym w §9 Regulaminu.
6.  Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez Usługodawcę jest dobrowolna i w każdej chwili można ją wycofać.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia  23.4.1964  r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego i ustawy z dnia 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta.
2.  Zobowiązania Klienta wynikające  z  Umowy  spełnione  są  w  momencie uiszczenia  należności  za Towar i dostarczenie oraz odbioru Towaru, dokonanych zgodnie z Zamówieniem.
3.  Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne w Sklepie Internetowym stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Sklepie Internetowym w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy.
4.  W razie sporu ze Sprzedawcą, Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Konsument może zwrócić się również o mediację lub rozstrzygnięcie do innego sądu polubownego (skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów tzw. ADR). W tym celu należy dostarczyć do Sprzedawcy, w zależności od woli Konsumenta, wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Jeżeli spór dotyczy wady Towaru, należy mieć na uwadze, iż skorzystanie z pomocy sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej możliwe jest po zakończeniu procesu reklamacyjnego u Sprzedawcy. Szczegółowe informacje dotyczące dostępu do tych procedur dostępne są u organów je prowadzących, w tym na stronach internetowych, które one prowadzą. W pozostałych przypadkach, określając właściwość miejscową sądu kierować się należy regułami określonymi w  ustawie z dnia 17 listopada  1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.). Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Data wejścia w życie regulaminu: 27 kwietnia 2016 r.